درباره ما

تمیسان > درباره ما
تمیسان

درباره ما

تمیسـان بـا بیـش از نیـم قـرن تجربـه در صنعـت چـوب، بـا هـدف تولیـد و عرضـه مبلمـان تجـاری و مـدرن، بـا تمرکـز بـر تغییـر و نـوآوری بـه سـمت تولیـدات مطـرح دنیـا و متمایـز نمـودن محصـولات خـود در همـه ابعـاد، پیشـگام و معـرف مبلمـان تجـاری در کانـادا و ایـران بـه صـورت تخصصـی مـی باشـد. تمیسـان بـا طراحـی و تولیـد محصولات خـود مطابـق بـا اسـتانداردهای روز دنیـا سـعی در ایجـاد تجربـه ای متفـاوت و منطبـق بـا حـد نهایـت تصـور مشـتریان داشـته و در ایـن راسـتا متخصصـان برنـد تمیسـان سـاختاری کامـل مـدرن جهـت زیبایـی و راحتـی همزمـان را مـد نظـر قـرار داده انـد. اسـتفاده از چـرم و پارچـه مرغـوب حـس پویایـی، شـادابی و زندگـی را منتقـل مـی نمایـد و ایـن مـوارد در کنـار اختصاصـی بـودن تولیـدات، حـس عمیقـی از سـرزندگی را خلـق مـی نمایـد.
مـا بـه طـور مسـتمر آخریـن تحولات صنعـت مبلمـان تجـاری جهـان را دنبـال مـی کنیـم، تـا در تولیـد جدیدتریـن محصولات پیشـرو و اولیـن باشـیم و بـا ارائـه سـبک هـای جدیـد، بـرای هـر نـوع سـلیقه و دکوراسـیون، سـعی داریـم محیـط پیرامـون شـما را بـه یـک مـکان بـا ارزش تبدیـل نماییـم.

چرا محصولات تمیسان:
1- فروش تخصصی میز و صندلی تجاری برای هتل، رستوران، کافی شاپ، فود کورت، مکان های تجاری و منازل.
2- تولیدات ما مطابق با استانداردهای ایمنی و با در نظر گرفتن ابعاد و انحناهای مناسب با فیزیک بدن زیر نظر متخصصان ما در کانادا طراحی و آزمایش می گردد.
3- محصولات تمیسان تهیه شده از چوب خالص و درجه یک ون با بهره گیری از مدرن ترین ماشین آلات صنعتی و آخرین تکنولوژی ساخت در اتصالات فینگر جوینت تولید و عرضه میشود.
4- کلیه پایه ها با محافظ مخصوص ضد ضربه برای جلوگیری از ایجاد صدا و خش تولید میشوند.
5- محصولات تمیسان قبل از فروش توسط واحد کنترل کیفیت مورد بازرسی دقیق قرار گرفته و پس از تایید از نظر ساخت، رنگ، پارچه و چرم با محافظ مخصوص پیچیده و سپس در کارتن بسته بندی شده و عرضه می گردد.

 

 

pdf

برای دانلود فایل کاتالوگ محصولات تمیسان کلیک نمایید